Хөрөнгө Оруулалт

Монголын барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүдэд санхүү эдийн засгийн судалгаа гаргаж ХО-ын шаардлагатай эх үүсвэрээр хамтран ажиллаж байна.